Shah Rukh Khan (Actor) visiting Saif Belhasa Holding